لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

سرفصل:

آموزش اصول Biosafety و اصول ایمنی کار در آزمایشگاه آموزش روش های مختلف استخراج DNA (تئوری و عملی) آموزش کار با دستگاه نانودراپ و تعیین خلوص DNA آموزش اصول پایه ای PCR (تئوری و عملی) ردیابی و مطالعه علل واکنشهای ناموفق و بررسی راهکارهای برطرف کردن آنها مرور انواع روش های مشتق شده از واکنش پایه ای PCR و ذکر کاربردهای هرکدام اصول الکتروفورز ژل آگارز و نحوه تفسیر نتایج (تئوری و عملی) مشاوره ژنتیک، انواع الگوهای وراثت و رسم شجره


زمان: هفدهم و هجدهم مهرماه ، ساعت 8 الی 15

قیمت: پانصد هزار تومان برای دوازده ساعت آموزشی طی دو روز به همراه پذیرایی صبحانه

ظرفیت: 10 نفر



مثال: me@example.com
...