لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

سرفصل:

اصول کشت سلولی وآشنایی با تجهیزات و وسایل کشت ( تئوری و عملی) نحوه ایجاد و حفظ شرایط استریل ( تئوری و عملی) اهمیت پاساژ دادن و شناسایی ویژگی سلولها ( تئوری و عملی) فریز و ذوب سلولها ( تئوری و عملی) آشنایی با تکنیک کاریوتایپ و FISH اصول اولیه IVF


زمان: دوم آبان ، ساعت 8 الی 17

قیمت: پانصد هزار تومان برای 8 ساعت آموزشی به همراه پذیرایی ناهار

ظرفیت: 10 نفرمثال: me@example.com
...