شرکت بیان ژن پارس برگزار می نمایید
با ارائه مدرک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی پرایمر ، بیوانفورماتیک
استخراج DNA
انجام عملی processData
الکتروفورز (Electrophoresis)
مشاوره ژنتیک ، تعیین جنسیت جنین، رسم شجره نامه ، مشاوره قبل ازدواج
چگونگی آنالیز آزمایش های ژنتیک

زمان: 22 تا 24 مرداد 98
هزینه: 630 هزار تومان
ظرفیت: 20 نفر

مثال: me@example.com
...