لطفا برای ثبت نام در کارگاه موارد زیر را تکمیل نموده و تاریخ مورد نظر را انتخاب نمایید:

گروه اول: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ الی ۱۸
گروه دوم: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳

هزینه کارگاه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مثال: me@example.com
...